02-382-7656 | @infoasc

ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนอุ่นอารีวิทยาตั้งอยู่บนเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน ที่ตั้งเลขที่ 200 หมู่ 2 ซอยเทศบาลตำบลบางปู 41 (ซอยอุ่นอารี) ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


โรงเรียนอุ่นอารีวิทยาเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ก่อตั้งคือ นายละออง มาอุ่น เป็นข้าราชการกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข

ในปี พ.ศ. 2514
ท่านได้รับมรดกที่ดินผืนหนึ่งในเขตตำบลท้ายบ้านใหม่ เป็นที่ทุ่งนา การทำนาไม่ค่อยได้ผล จึงกลายเป็นที่ว่างเปล่า ชาวบ้านจึงหันไปทำงานในโรงงานกันหมด ประกอบกับช่วงนั้นได้มีโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มเข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการมาก ท่านจึงมีความคิดว่าจะทำที่ดินผืนนี้ให้เกิดประโยชน์ และบริเวณใกล้เคียงก็ได้จัดเป็นที่ดินจัดสรร ความเจริญหลั่งไหลมาสู่มากขึ้น จึงคิดสร้างโรงเรียนขึ้นมาเพื่อให้เด็กบริเวณแถบนั้นได้มีโรงเรียน มีที่เรียนโดยไม่ต้องเดินทางไกล
ในปี พ.ศ. 2516
จึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียน และเปิดทำการสอนในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 โดยมีนายละออง มาอุ่น เป็นผู้รับใบอนุญาตคนแรก นางพรรณธิภา ราชเวียง เป็นผู้จัดการ นายพูน สาเงิน เป็นครูใหญ่ อาคารเรียนหลังแรกเป็นตึก 3 ชั้น มีจำนวน 15 ห้อง ปีการศึกษา 2517 มีครู 7 คน นักเรียน 53 คน เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 2 (หลักสูตรเดิม 2 ปี) และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 และขยายชั้นเรียนปีละ 1 ชั้น จนถึงประถมศึกษาปีที่ 7 ต่อมาแผนการศึกษาชาติได้ลดชั้นเรียนลดลงเหลือชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน โดยกิจการของโรงเรียนเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองในชุมชนได้นำบุตรหลานมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมากขึ้น
ในปี พ.ศ. 2523
ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตปลูกสร้างอาคารเรียน 2 ชั้นขึ้นอีกหนึ่งหลัง เป็นอาคารเรียนของอนุบาล มีจำนวนห้องเรียน 10 ห้อง
ในปี พ.ศ. 2544
ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน
ในปี พ.ศ. 2547
ได้ทำการก่อสร้างอาคาร 1 หลัง 2 ชั้น ใช้เป็นตึกอำนวยการและมีห้องประกอบอื่นๆ
สภาพปัจจุบัน
โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา มีอาคาร 4 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง แบ่งเป็นอาคารประถมชั้นเดียว (อาคาร 1) จำนวน 5 ห้อง อาคารอนุบาล 2 ชั้น (อาคาร 2) จำนวน 10 ห้อง อาคารประถม 3 ชั้น (อาคาร 3) จำนวน 12 ห้อง อาคารอำนวยการ 1 หลัง (อาคาร 4) ประกอบด้วยห้องธุรการ ห้องวิชาการ ห้องสมุด ห้องเรียนประถม 2 ห้อง เปิดทำการสอน 2 ระดับคือ ระดับอนุบาลปีที่ 1 - 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถรับนักเรียนตามอัตราความจุสูดสุด 1,194 คน
อักษรย่อของโรงเรียน อ.อ.ว.

ปรัชญาโรงเรียน ใฝ่การเรียน เพียรคุณธรรม กิจกรรมก้าวหน้า จรรยางดงาม

คติธรรม กิตติ ปฺญโญ แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นผู้มีเกียรติ

คติพจน์ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

สีประจำโรงเรียน สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น ร่มรื่น น่าอยู่ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด สบายตา สบายใจ

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธวิโมกข์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกคูน มีลักษณะเป็นช่อดอกสีเหลือง หมายถึง ความสดชื่น ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

ติดต่อเรา

Call : 02-382-7656
Fax : 02-702-1502
aunareewitaya@gmail.com
Line ID : @infoasc
โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา

ที่ตั้งโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

200 หมู่ที่ 2 ซอยเทศบาลตำบลบางปู 41 (ซอยอุ่นอารี) ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design