02-382-7656 | @infoasc

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) จัดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

หลักสูตรการสอน ระเบียบการสมัครเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
• กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120
• ประวัติศาสตร์ (40) (40) (40) (40) (40) (40)
• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (80) (80) (80) (80) (80) (80)
• หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม (80) (80) (80) (80) (80) (80)
• เศรษฐศาสตร์ (80) (80) (80) (80) (80) (80)
• ภูมิศาสตร์ (80) (80) (80) (80) (80) (80)
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40
ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 40 40 40
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840
• รายวิชาเพิ่มเติม
คอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40
ลูกเสือ – เนตรนาร 30 30 30 30 30 30
กิจกรรมชุมนุม 40 40 40 40 40 40
กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 ชั่วโมง/ป
แผนการเรียนรู้ : จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้น คือ
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
 3. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ
 4. การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
 5. การใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ นวัตกรรม
 6. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 7. คุณธรรมนำความรู้

ระเบียบการโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา

การรับนักเรียน :
รับนักเรียนชาย - หญิง ประเภทไป - กลับ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป ถึง 16 ปี

หลักฐานการสมัคร : ผู้ปกครองจะต้องนำเอกสารตามข้างล่างนี้ มาเป็นหลักฐาน
 1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา 1 ใบ
 3. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
 5. ใบรับรองและหลักฐานจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียน) ได้แก่ ปพ.1 (ใบรายงานผลการเรียน), ปพ.6 (สมุดรายงานประจำตัว), ปพ.8 (ระเบียนสะสม), แบบ บ.ค.20 (หนังสือส่งตัว)

เวลาเรียน : เข้าเรียนเวลา 8.30 น. เลิกเรียนเวลา 15.45 น.

เครื่องใช้ประจำตัวนักเรียน :
 1. เครื่องเขียน เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ
 2. แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
 3. ผ้าเช็ดหน้า
 4. ช้อนส้อม สำหรับรับประทานอาหาร

การเจ็บป่วย : หากนักเรียนเกิดอุบัติเหตุกะทันหันที่โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ เพื่อให้นำส่งแพทย์รักษาหรือทางโรงเรียนจะได้นำส่งแพทย์และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยทันที จึงขอให้ท่านแจ้งเบอร์โทรศัพทย์ที่เป็นปัจจุบันทุกครั้งด้วย

ติดต่อเรา

Call : 02-382-7656
Fax : 02-702-1502
aunareewitaya@gmail.com
Line ID : @infoasc
โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา

ที่ตั้งโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

200 หมู่ที่ 2 ซอยเทศบาลตำบลบางปู 41 (ซอยอุ่นอารี) ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design