02-382-7656 | @infoasc

ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) จัดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โรงเรียนได้จัดตารางกิจกรรมประจำวัน สามารถจัดได้หลายรูปแบบ โดยคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน โดยกำหนดสัดส่วนเวลาในการพัฒนาการเด็กแต่ละวัน ดังนี้

หลักสูตรการสอน ระเบียบการสมัครเรียน

การพัฒนา อายุ 3 ปี ชั่วโมงต่อวัน (ประมาณ) อายุ 4 ปี ชั่วโมงต่อวัน (ประมาณ) อายุ 5 ปี ชั่วโมงต่อวัน (ประมาณ)
1. ทักษะพื้นฐานในชีวิตประจำวัน (รวมทั้งการช่วยตนเองในการแต่งกาย การรับประทานอาหาร สุขอนามัยและการนอนพักผ่อน) 3
2. การเล่นดนตรี 1 1 1
3. การคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 1 1 1
4. กิจกรรมด้านสังคม (การทำงานร่วมกับผู้อื่น) ½ ¾ 1
5. กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ¾ ¾ ¾
6. กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผู้สอน ¾ 1 1
รวม 7 7 7

ระเบียบการโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา

การรับนักเรียน :
รับนักเรียนชาย - หญิง ประเภทไป - กลับ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป ถึง 16 ปี

หลักฐานการสมัคร : ผู้ปกครองจะต้องนำเอกสารตามข้างล่างนี้ มาเป็นหลักฐาน
  1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ใบ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา 1 ใบ
  3. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  5. ใบรับรองและหลักฐานจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียน) ได้แก่ ปพ.1 (ใบรายงานผลการเรียน), ปพ.6 (สมุดรายงานประจำตัว), ปพ.8 (ระเบียนสะสม), แบบ บ.ค.20 (หนังสือส่งตัว)

เวลาเรียน : เข้าเรียนเวลา 8.30 น. เลิกเรียนเวลา 15.45 น.

เครื่องใช้ประจำตัวนักเรียน :
  1. เครื่องเขียน เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ
  2. แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
  3. ผ้าเช็ดหน้า
  4. ช้อนส้อม สำหรับรับประทานอาหาร

การเจ็บป่วย : หากนักเรียนเกิดอุบัติเหตุกะทันหันที่โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ เพื่อให้นำส่งแพทย์รักษาหรือทางโรงเรียนจะได้นำส่งแพทย์และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยทันที จึงขอให้ท่านแจ้งเบอร์โทรศัพทย์ที่เป็นปัจจุบันทุกครั้งด้วย

ติดต่อเรา

Call : 02-382-7656
Fax : 02-702-1502
aunareewitaya@gmail.com
Line ID : @infoasc
โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา

ที่ตั้งโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

200 หมู่ที่ 2 ซอยเทศบาลตำบลบางปู 41 (ซอยอุ่นอารี) ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design