02-382-7656 | @infoasc

โครงสร้างการบริหาร

สภาพการบริหารสถาบันศึกษา

ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ตามระบบโครงสร้างการบริหาร 4 กลุ่มงาน โดยแบ่งย่อยเป็น 6 ฝ่ายงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน ตามนโยบายการบริหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้


ติดต่อเรา

Call : 02-382-7656
Fax : 02-702-1502
aunareewitaya@gmail.com
Line ID : @infoasc
โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา

ที่ตั้งโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

200 หมู่ที่ 2 ซอยเทศบาลตำบลบางปู 41 (ซอยอุ่นอารี) ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design